03fface4728c4bca0b0e211e30f6b6fc

Passat po tuningu w B&B Automobiltechnik-kolejne zdjęcia

9d25f2bda9ba51104a8e24ab56662508
Pojawiło się wreszcie kilka zdjęć nowego Passata w wersji B&B.
Jak pisaliśmy kilka dni temu – spe­cja­li­ści od tu­nin­gu z firmy B&B Au­to­mo­bil­tech­nik przerabiają profesjonalnie od niedawna seryjną 4-cy­lin­dro­wą jed­nost­kę o po­jem­no­ści 2 li­trów, która ge­ne­ru­je 240 KM mocy oraz 500 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go – na nowe moce.

f655b6ab098a2fb2e0549d28f5c7e555

Pierw­szy pa­kiet mocy, jaki ofe­ru­ją tu­ne­rzy, po­tra­fi pod­krę­cić sil­nik do 275 KM mocy oraz 570 Nm mo­men­tu ob­ro­to­we­go(cena 1298 euro), natomiast dru­gi pa­kie­t wzmoc­ni sa­mo­chód do 300 KM oraz 630 Nm. Cena za taką mo­dy­fi­ka­cję wy­no­si 3950 euro.

fd7e21d7e4e9166f3a9d046f1b7393c6

Zmia­ny za­sto­so­wa­no do wer­sji Va­riant i oprócz po­pra­wy moż­li­wo­ści sa­mo­cho­du za­apli­ko­wa­no też kilka in­nych do­dat­ków. Wśród nich znaj­dzie­my ob­ni­żo­ne za­wie­sze­nie oraz nowy ze­staw alu­mi­nio­wych felg w roz­mia­rze 19 i 20 cali.

f44cc47785aae46f67bfb2481d85e333 (1)

Źródło: http://moto.onet.pl/aktualnosci/wiecej-mocy-dla-volkswagena-passata/d1g7k

Dodaj komentarz