Loading…

Passat35i.pl Fanklub

Portal miłośników i użytkowników VW Passata B3/B4

Regulamin zlotu VI Stage Event 2021

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Passat35i.pl (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Zlot odbywa się w dniach 04- 06 czerwca 2021 roku na terenie ośrodka wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie (www.lesnik.ta.pl) (zwany dalej: „Ośrodkiem”).
 3. Na czas imprezy Ośrodek będzie zamknięty – udostępniony na wyłączność uczestników zlotu.
 4. VI Stage Event 2021, czyli zlot miłośników VW Passata 35i (B3 i B4) jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników modelu bez względu na wiek.
 5. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem w/w modelu samochodu, która pozytywnie przeszła weryfikację Organizatora oraz została zakwaterowana na terenie Ośrodka na czas trwania imprezy i otrzymała stosowny identyfikator od Organizatora.
 6. Organizator działa na zasadach non-profit i całkowicie społecznie, dlatego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania i szkody wyrządzone przez uczestników zlotu oraz zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki, za kwaterę w której mieszka podczas zlotu (pokój, apartament).
 7. W związku z pandemią Sars-Cov-2 podczas imprezy obowiązywać będą obostrzenia i zalecenia aktualnie obowiązujące na czas trwania imprezy.
 8. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 21 Lutego 2021r. DO 14 Marca 2021r. Uczestnictwo w zlocie zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie – od dnia 01.05.2021 pieniądze nie będą zwracane. Kwota opłaty zlotowej pozostaje w puli organizacyjnej.
 9. Zabrania się parkowania aut poza miejscem wyznaczonym przez organizatorów*. Ze względów bezpieczeństwa pojazdy powinny być zaparkowane na parkingu wyznaczonym w Ośrodku i odpowiednio oznaczonym przez Organizatorów zlotu (prosimy aby osoby niepełnosprawne miały to na uwadze).
 10. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych konkurencjach. W konkursach z udziałem pojazdów uczestników zlotu – w klasyfikacji punktowej będą brane pod uwagę tylko pojazdy marki VW Passat 35i.  Przed udziałem w konkurencjach z użyciem aut (czy to własnych czy udostępnionych) uczestnik może zostać przebadany alkomatem.
 12. Uczestnik akceptuje decyzje komisji konkursowych, a udział w konkurencjach traktuje zabawowo i rekreacyjnie.
 13. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody – odpowiada za pokój który wynajmuje. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka.
 14. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem na terenie imprezy/ośrodka wynosi 10 km/h (nie dotyczy konkursów sprawnościowych).
 15. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 16. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek miłośnika samochodu marki VW.
 17. Organizatorzy zezwalają na mycie pojazdów na terenie ośrodka tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 18. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
 19. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy zgłaszać do organizatorów – w razie wątpliwości – decyduje regulamin Ośrodka.
 20. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie spowoduje sam, jego pojazd lub dziecko. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanym z organizacją Zlotu. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu i jego postanowień – w momencie wysyłania zgłoszenia zlotowego.
 21. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
 22. Organizatorzy podczas zlotu zapewniają tylko i wyłącznie opiekę medyczną w postaci pierwszej pomocy – apteczka  znajduję się w recepcji Ośrodka.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Zlotu.
 24. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

*o ile organizatorzy nie zdecydują inaczej.