Loading…

Passat35i.pl Fanklub

Portal miłośników i użytkowników VW Passata B3/B4

Regulamin zlotu VI Stage Event 2021

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Passat35i.pl (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Zlot odbywa się w dniach 04- 06 czerwca 2021 roku na terenie ośrodka wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie (www.lesnik.ta.pl) (zwany dalej: „Ośrodkiem”).
 3. Na czas imprezy Ośrodek będzie zamknięty – udostępniony na wyłączność uczestników zlotu.
 4. VI Stage Event 2021, czyli zlot miłośników VW Passata 35i (B3 i B4) jest imprezą motoryzacyjną o charakterze integracyjnym. Ma na celu integrację użytkowników i miłośników modelu bez względu na wiek.
 5. Uczestnikiem Zlotu jest osoba będąca właścicielem lub miłośnikiem w/w modelu samochodu, która pozytywnie przeszła weryfikację Organizatora oraz została zakwaterowana na terenie Ośrodka na czas trwania imprezy i otrzymała stosowny identyfikator od Organizatora.
 6. Organizator działa na zasadach non-profit i całkowicie społecznie, dlatego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania i szkody wyrządzone przez uczestników zlotu oraz zdarzenia losowe. Każdy Uczestnik Zlotu jest odpowiedzialny za swoje czyny i zachowanie oraz ich skutki, za kwaterę w której mieszka podczas zlotu (pokój, apartament).
 7. W związku z pandemią Sars-Cov-2 podczas imprezy obowiązywać będą obostrzenia i zalecenia aktualnie obowiązujące na czas trwania imprezy.
 8. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 21 Lutego 2021r. DO 04 Czerwca 2021r. Uczestnictwo w zlocie zostanie potwierdzone przez Organizatora drogą mailową po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie – od dnia 01.05.2021 pieniądze nie będą zwracane. Kwota opłaty zlotowej pozostaje w puli organizacyjnej.
 9. Zabrania się parkowania aut poza miejscem wyznaczonym przez organizatorów*. Ze względów bezpieczeństwa pojazdy powinny być zaparkowane na parkingu wyznaczonym w Ośrodku i odpowiednio oznaczonym przez Organizatorów zlotu (prosimy aby osoby niepełnosprawne miały to na uwadze).
 10. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie ośrodka, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia limitu startujących w poszczególnych konkurencjach. W konkursach z udziałem pojazdów uczestników zlotu – w klasyfikacji punktowej będą brane pod uwagę tylko pojazdy marki VW Passat 35i.  Przed udziałem w konkurencjach z użyciem aut (czy to własnych czy udostępnionych) uczestnik może zostać przebadany alkomatem.
 12. Uczestnik akceptuje decyzje komisji konkursowych, a udział w konkurencjach traktuje zabawowo i rekreacyjnie.
 13. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody – odpowiada za pokój który wynajmuje. Wszelkie kradzieże i zniszczenia będą natychmiast zgłaszane właściwemu organowi prawnemu oraz Zarządcy Ośrodka.
 14. Ruch pojazdów na terenie imprezy odbywa się według przepisów prawa o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem na terenie imprezy/ośrodka wynosi 10 km/h (nie dotyczy konkursów sprawnościowych).
 15. W przypadku poruszania się pojazdem na terenie imprezy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź pod wpływem innych środków odurzających, uczestnik imprezy zostanie z niej usunięty, bez prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów oraz powiadomiony zostanie odpowiedni organ prawny.
 16. Każdy uczestnik stara się o jak najlepszą prezentację swojego samochodu oraz swoją postawą promuje pozytywny wizerunek miłośnika samochodu marki VW.
 17. Organizatorzy zezwalają na mycie pojazdów na terenie ośrodka tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 18. Na terenie Zlotu obowiązują zasady dobrego wychowania, przyjaźni i dobrej zabawy.
 19. Wszelkie kwestie sporne, oraz inne sprawy nie uwzględnione w regulaminie należy zgłaszać do organizatorów – w razie wątpliwości – decyduje regulamin Ośrodka.
 20. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty jakie spowoduje sam, jego pojazd lub dziecko. Akceptując regulamin Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanym z organizacją Zlotu. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji oświadczenia o znajomości niniejszego Regulaminu i jego postanowień – w momencie wysyłania zgłoszenia zlotowego.
 21. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
 22. Organizatorzy podczas zlotu zapewniają tylko i wyłącznie opiekę medyczną w postaci pierwszej pomocy – apteczka  znajduję się w recepcji Ośrodka.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie przed i w trakcie trwania Zlotu.
 24. Biorąc udział w zlocie każdy uczestnik oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na publikację wizerunku, m.in przez Organizatora zlotu, firmy współpracujące (Intec Personal, Kłosińska Foto, Mounting Image) oraz inne osoby wykonywujące zdjęcia.
 25. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

*o ile organizatorzy nie zdecydują inaczej.