Umowę ubezpieczenia OC Passata zawiera się na okres 12 miesięcy. Wypowiedzenie umowy OC trzeba złożyć najpóźniej na 1. dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej umowa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok. Wypowiedzenia umowy OC można dokonać w przypadku zmiany ubezpieczyciela, gdy aktualna polisa dobiega końca lub w przypadku zmiany właściciela pojazdu. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej: bezpośrednio ubezpieczyciela, u agenta lub za pośrednictwem listu poleconego. O ile umowa została zawarta po 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego. W przypadku umów zawartych do 10 lutego 2012 roku, o terminie złożenia wypowiedzenia decyduje data odbioru dokumentu przez ubezpieczyciela.


c) Rejestracja pojazdu